2019-09-20

Senat

SKŁAD SENATU AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ


kadencja: od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

 

 

Członkowie Senatu wchodzący z tytułu zajmowanego stanowiska:

1. gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ (Rektor-Komendant – Przewodniczący Senatu)
2. płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK (Prorektor ds. wojskowych)
3. płk dr hab. inż. Leszek ELAK (Prorektor ds. dydaktycznych)
4. płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI (Prorektor ds. naukowych)
5. prof. dr hab. Jarosław GRYZ (Prorektor ds. studenckich)
6. płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC (Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia)
7. ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ (p.o. Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego)
8. płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI (Dziekan Wydziału Wojskowego)

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

1. prof. dr hab. Ryszard Szpyra (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
2. płk dr hab. Sylwester KUREK (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
3. dr hab. Piotr GROCHMALSKI (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
4. dr hab. Wiesław MARUD (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
5. prof. dr hab. Józef JANCZAK (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
6. płk dr hab. Juliusz TYM (Wydział Wojskowy)
7. płk dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK (Wydział Wojskowy)

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

1. dr inż. Izabela HORZELA (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
2. ppłk dr inż. Grzegorz PILARSKI (Wydział Wojskowy)
3. ppłk dr Szymon MARKIEWICZ (Wydział Wojskowy)
4. dr Adam SZYNAL (Studium Języków Obcych)

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. dr Małgorzata MILIAN-POGONOWSKA (Pion Kanclerza – Kwestor Akademii)
2. mgr Małgorzata ZENIUK (Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji)
3. mgr Małgorzata GRZYMKOWSKA (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

1. mgr Andrzej STEMPIEŃ (Doktorant Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
2. Robert Mikołaj CZAJKOWSKI (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
3. Arkadiusz OLSZEWSKI (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
4. Jan KUROWSKI (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
5. Agata FIJAŁKOWSKA (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
6. Kamil PIETRZAK (Wydział Wojskowy)

 

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

1. mgr Stanisław MALINOWSKI (Kanclerz Akademii)
2. dr Piotr DOBROWOLSKI (Dyrektor Biblioteki Głównej)
3. mgr Renata CZERWIŃSKA (Przewodnicząca Zarządu Zakładowego NSZZ PW ASzWoj)

 

Sekretarz Senatu:

płk mgr inż. Zbigniew HYNOWSKI

 

Sekretariat Senatu:

mgr Magdalena STELMACH

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się